SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ VE MODELİMİZ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ VE MODELİMİZ

Esan olarak biz, tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak ve insan, çevre, toplum ve iş sürekliliği dengesini korumak için:

 • Paydaşlarımızla sevgi, saygı, hoşgörü, dayanışma, katkı, iletişim, sağduyuya dayanan ilişkiler kurarız.
 • Çalışanlarımızın mutluluk, bağlılık, gelişimi ve iş - özel hayat dengesini gözetiriz.
 • Faaliyetlerimizin etkilerini ilk karar aşamasından itibaren insan, çevre, gelecek üçgeninde bütünsel değerlendiririz.
 • Minimum etki yaklaşımı ile çevre yönetimi yaparız.
 • Toplumların kültürünü, alışkanlıklarını, değerlerini benimser, saygı duyar; toplumsal gelişime katkı sağlarız.
 • Karlı büyüme ve verimlilik için uzmanlığımızı kullanır, sürekli iyileştirme için denetler, yenilikçi ve vizyoner bakış açısıyla gelişir ve geliştiririz.
   

Esan “Birlikte Gelecek” Sürdürülebilirlik Modeli ile dünün tecrübesini bugünün uygulamaları ile birleştirerek bugünden daha güzel bir gelecek yaratmak amacındayız. Bu amaçla biz, evrensel değerleri pusula edinir, Birleşmiş Milletler'in “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ni takip eder ve her koşulda insan, çevre, toplum ve iş sürekliliği dengesini koruruz.

Bu doğrultuda tüm faaliyetlerimizde operasyonel mükemmellik yaklaşımından faydalanarak;

 • İSG politikamız çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımımızın tüm bireylerce benimsenmesini sağlar, sağlıklı ve güvenli iş ortamları yaratırız.
 • Minimum etki yaklaşımını benimser, çevre politikamız doğrultusunda faaliyet alanlarımızdaki ekosistemin sürdürülebilirliğini sağlarız.
 • Pozitif sosyal etki yaratma üzerine geliştirdiğimiz politika ve uygulamalarımızla, hem toplumun hem de bireylerin gelişimi ve kalkınmasına destek oluruz.
 • İş sürekliliğini sağlarken ulusal ve uluslararası yasalara uyar; etik kuralları ve hakları gözetir; eşitlik, adalet gibi evrensel değerleri politika, iç yönetmelik, uygulama ve sistemlerle koruruz

 

OPERASYONEL MÜKEMMELLİK

OPERASYONEL MÜKEMMELLİK

Esan olarak biz, tüm faaliyetlerimizle sürdürülebilir bir çevreye katkıda bulunmak adına operasyonel mükemmellik yaklaşımını benimsiyoruz. Modern yaşamın gerekliliği çoğu şeyin yapı taşı olan doğal kaynakları, insana ve çevreye mümkün olan en duyarlı şekilde aramak, üretmek ve değerini artırmak hedefi ile operasyonlarımızı planlıyor ve yürütüyoruz. Doğayı gelecek nesillere daha iyi bırakabilme sorumluluğu ile çalışıyor ve üretiyoruz.

Endüstriyel hammadde ve metalik madenler üretimi ve zenginleştirilmesi, depolama ve satış hizmetleri, ticari ürünlerin temini, depolama ve satış hizmetleri konularında faaliyet gösteren Esan olarak kuruluşumuzun temel amaç ve stratejik hedeflerini gerçekleştirirken;

 • Bütünsel Kalite Yönetimini kullanarak kalite hedefleriyle sürekli iyileştirme ve gözden geçirme yaklaşımını benimsemek,
 • Çalışanları sürekli öğrenmeye ve geliştirmeye teşvik ederek yaratıcı, yenilikçi düşünceler ve ürünler geliştirmelerini sağlamak, bunun için tüm iletişim ve eğitim imkanlarını aktif olarak kullanmak,
 • Artan rekabet koşullarına etik kurallar çerçevesinde uyum sağlamak, ürün çeşitliliği ve kalitesiyle endüstriyel hammadde sektörüne liderlik etmek,
 • Müşteri, çalışan, tedarikçi ve paydaşların memnuniyetini artırmak,
 • Çevreye duyarlı üretim prosesleri geliştirmek ve tüm kuruluş çalışanları olarak çalışmalarımızı ISO 9001 kalite yönetim sistemi standartlarına göre yürüteceğimizi taahhüt ederiz.
ÇEVRE YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Esan ve biz çalışanları olarak, sürdürülebilirlik anlayışımız gereği tüm faaliyetlerimizde Çevre Yönetim Sistemimizi uygularken;

 • Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlar başta olmak üzere ilgili yasalara uyarız,
 • Çevresel etkilerimizi kontrol altında tutar ve bu etkileri iyileştirici faaliyetler yaparız,
 • Kaynak kullanımında verimliliği gözetir, enerji ve su kullanımının düşürülmesi için faaliyetleri planlar ve hayata geçiririz,
 • Enerji kullanımımızda, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanırız,
 • Çevre bilinci oluşturulması ve bu bilincin korunması için eğitim ve gelişim imkânlarını oluştururuz,
 • Minimum atık üretecek teknolojileri kullanır, atıkları kaynağında azaltır, yeniden kullanır, geri dönüşümünü sağlarız, faaliyetleri tamamlanan alanları, daha işletme faaliyetlerimiz devam ederken doğaya kazandırırız.

 

SOSYAL ETKİ YÖNETİMİ

SOSYAL ETKİ YÖNETİMİ

Esan olarak biz, yaptığımız işin etki alanının genişliğinin ve sorumluluğunun bilinciyle, yalnızca üretimimizle değil, sürdürülebilirlik anlayışımızın doğal bir sonucu olarak çalışma alanlarımızda yarattığımız etkiyle de hayata değer katmayı hedefliyoruz.

Esan olarak biz,

Toplumsal gelişim anlayışımız ile tüm faaliyet alanlarımızda;

 • Parçası olduğumuz topluma saygı gösterir, kültür ve geleneklerine değer veririz.
 • Tüm paydaşlarımız ile açık bir iletişim sağlamaya çalışırız.
 • Yerel istihdam ve yerel satın alma politikaları uygular, imkanlarımızın tüm bölge halkına eşit olarak hizmet etmesini gözetiriz.
 • Toplumun ihtiyaçlarını analiz eder, çevresel ve sosyal gelişimini destekler, pozitif bir etki yapmaya çalışırız.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayışımız ile;

 • Doğaya, tüm canlılara, bugüne ve yarına değer verir, hayatın Renklerini Korumaya özen gösteririz.
 • Dezavantajlı gruplara destek olmaya çalışırız.
 • Özellikle kadınların ve çocukların eğitimine, sosyal ve kültürel gelişimine ve ekonomik olarak güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefleriz.

En iyi işveren olma anlayışımız ile;

 • Çalışanlarımızı dinler, beraberce hayal eder, ortak bir kültür yaratır ve yaşatırız.
 • İş ortamımızda samimiyet ve güvene önem verir, bunu destekleyen çalışmalar yaparız.
 • Yeniliği sever, çeşitlilikten besleniriz. Bu amaçla kadınların iş gücüne katılımını artırmak için insan kaynakları süreçlerimizde pozitif ayrımcılık uygularız.
 • Çalışanlarımızı kendilerini geliştirmeye teşvik eder, bunun için gerekli olanakları sağlarız.
 • Bugünden geleceği yaratma anlayışımızla yarının liderlerini yetiştirmeyi amaçlar, “Esanlı Lider” olma süreçlerinde etkin rol oynarız.
UYUM VE İŞ SÜREKLİLİĞİ

UYUM VE İŞ SÜREKLİLİĞİ

Esan’da, uygulamalarımızı tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımız için temel insan haklarını referans alarak geliştirir, işlerin sürekliliğini sağlamayı hedefleriz. Bu doğrultuda;

 • Yasalara ve etik kurallara uyarız. İş Kanunu ve iş ahlakı ilkelerini sıkı sıkıya takip eder, çalışanlarımızın bu konularda bilinçlenmesi ve bunlara uygun hareket etmesi için bilgilendirmelerde bulunuruz.
 • 18 yaşından küçük tüm bireylerin çocuk olduğunu kabul eder, hiçbir koşulda çocukların Esan çatısı altında çalıştırılmayacağını taahhüt ederiz.
 • İş ortamında tüm çalışanlarımız için gerekli güvenlik önlemlerini alır, İSG uygulamalarımız ile riskleri azaltmaya ve kontrol altında tutmaya çalışırız. Çalışanlarımızın beden ve ruh bütünlüklerine zarar gelmeden çalışacakları ortamı yaratırız.
 • Krizleri mümkünse olmadan kaynağında engellemeye çalışır, bir krizle karşılaşırsak en doğru iletişim ağını ve bilgi akışını sağlarız.
 • Hem çalışanlarımızın, hem de faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde halkın kültürüne ve değerlerine saygılı şekilde faaliyetlerimizi sürdürürüz. Etik anlayışımız gereği, bölge halkının haklarını ve menfaatlerini de koruma sorumluluğu ile çalışırız.
 • İş süreçlerimizi planlarken, devamlılığını sağlamak adına, şeffaflık, hesap verebilirlik ve dürüstlük ilkelerini gözetiriz.
 • Tüm çalışmalarımızda, en güncel mevzuatları takip eder, çağın gerekliliklerine hızlıca uyum sağlarız.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İSG POLİTİKAMIZ

Esan ve biz çalışanları olarak, sürdürülebilirlik anlayışımız gereği tüm operasyonlarımızda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizi uygulayarak;

 • Sağlıklı ve güvenli bir iş ortamını tüm paydaşlarımız için yaratır ve sürekli iyileştirerek sürdürülebilirliğini sağlarız.
 • “Sıfır Kaza” hedefimiz doğrultusunda iş güvenliğini bir kültür olarak benimser ve yaygınlaştırırız.
 • Faaliyet alanlarımızdaki tüm yasal mevzuatlara uyar, yenilikçi teknoloji ve uygulamalardan destek alarak dünya standartlarına ulaşmayı hedefleriz.
 • Proaktif yaklaşımı benimseyerek etkin bir risk değerlendirme sistemi ile tehlikeleri kaynağında yok etmeyi amaçlarız.
 • Tüm çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bireysel sorumluluk bilinci, farkındalık ve yetkinlik kazandırmak için sürekli eğitim verir, gerekli kaynakları temin ederiz.