ESAN ECZACIBAŞI ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ESAN Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“ESAN” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.   
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.esan.com.tr/tr/sozlesmeler/kisisel-verilerin-korunmasi-politikasi adresinde yer alan ESAN Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

a)    Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz; Şirket’imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir:

 • Ürün ve hizmetlerimizin sunulması,
 • Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin yürütülmesi,
 • Memnuniyetinizin sağlanmasına yönelik aktivitelerinin planlanması ve icrası,
 • Kurumsal ilişkilerin planlanması, icrası ve yönetilmesi,
 • Müşteri ilişkileri faaliyetleri kapsamında promosyon ve hediye gönderimlerine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Lojistik işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla nakliyeciler ile iletişim sağlanması,
 • Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması,
 • Şirketimizin denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ürün hizmetlerimize ilişkin tanıtım ve bilgilendirme yapılması amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesi ve bu amaçla iletişim bilgilerinize elektronik ticari ileti gönderilmesi.

b)    İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi maksadıyla, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişi veya kuruluşlara Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.       

c)    Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirket’imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmanız amacıyla fiziki ortamda yüz yüze ve elektronik ortamda internet sitemiz, telefon, e-posta  kanallarından bizimle temas kurduğunuz kanal üzerinden Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Ürün ve hizmetlerimizin sunulması,
 • Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin yürütülmesi,
 • Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Ürün ve hizmetlerimizin sunulması,
 • Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin yürütülmesi,
 • Memnuniyetinizin sağlanmasına yönelik aktivitelerinin planlanması ve icrası,
 • Kurumsal ilişkilerin planlanması, icrası ve yönetilmesi,
 • Müşteri ilişkileri faaliyetleri kapsamında promosyon ve hediye gönderimlerine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Lojistik işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla nakliyeciler ile iletişim sağlanması,
 • Şirketimizin denetim faaliyetlerinin yürütülmesi.

Açık Rızanıza istinaden;

 • Ürün hizmetlerimize ilişkin tanıtım ve bilgilendirme yapılması amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesi ve bu amaçla iletişim bilgilerinize elektronik ticari ileti gönderilmesi.

d)    Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.esan.com.tr/tr/sozlesmeler/kisisel-verilerin-korunmasi-politikasi adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.